Life Inside the Cell
یک انیمیشن بسیار زیبا که بسیار حرفه ای و تخصصی طراحی شده است. افرادی که اطلاعات خوبی را از سلول و وقایع درون سلولی داشته باشند خواهند دید که این انیمیشن چگونه دقیق تهیه شده است.
وقایعی که اتفاق می افتد در یک سلول سفید خون است که یک پیام خارج سلولی را دریافت می کند. ساختار غشا و Lipid Raft های غشا و سیالیت غشا از خارج و سپس سطح زیرین غشا که اسپکترین ها را از داخل نشان می دهد.
به پلیمریزاسیون اکتین و دپلمیراسیون اکتین که توسط کوفیلین/ADF انجام می شود، به پروتئین فیلامین که اکتین ها را به یکدیگر چسبانیده است، به پلیمریزاسیون و دپلیمریزاسیون میکروتوبول ها، و به موتور پروتئین کینزین که وزیکل را به سمت مثبت میکروتوبول هدایت می کند دقت کنید.
در ادامه نیز در رابطه با ساخت پروتئین از mRNA، و هدایت آن به میتوکندری یا شبکه اندوپلاسمی ، در نهایت گلژی و غشای پلاسمایی تصاویر زیبایی تهیه شده است. از پروتئین هایی که به غشا می رسند بعضی به بیرون از سلول می رسند و بعضی مثل اینتگرین در غشا باقی مانده و در اثر اتصال کلسیم تغییر شکل فضایی داده و به لیگاند برون سلولی خود متصل می شود.